Rentor motorsport 1
Petr Trnovec PARTR
BMW HA
Peugeot 208 RALLY4
Adam Březík FABIA R5

BezpečnostPokud budete chtít sledovat některou z rychlostních zkoušek XII. ŘÍHA GROUP - PARTR RALLY VSETÍN 2015, uvědomte si, že soutěži přihlížíte na vlastní nebezpečí. Je tedy v zájmu Vaší bezpečnosti, abyste se řídili následujícími pokyny.Seznamte se s tipy pro diváky. Podřiďte jim výběr RZ, přístupových cest i parkovacích prostorů.

Nesnažte se přijet se svým vozem na rychlostní zkoušku nebo jejich úseky, které pořadatel nedoporučuje.

Po dobu trvání soutěže se na přístupových cestách vyhněte jízdě proti směru soutěžních vozidel přijíždějících k trati RZ. Cesty k rychlostním zkouškám jsou často úzké a jezdci mohou spěchat.

Parkujte se svými vozidly na vyhrazených parkovištích a odstavných plochách, určených příslušníky policie či pořadateli.

Neničte životní prostředí a neparkujte tam, kde byste překáželi soutěžícím posádkám, servisním doprovodům a ostatním účastníkům silničního provozu.

Počítejte s časovým limitem, po který je trať RZ uzavřena před startem i po ukončení rychlostní zkoušky.

Zaujměte své místo u trati RZ před očekávaným průjezdem prvního jezdce. Trať RZ je otevřena až po projetí pořadatelského vozidla.

Zvláště nebezpečné úseky jsou označeny nápisem "Zakázaný prostor". Nepokoušejte se na tato místa proniknout.

Nestůjte na "únikových cestách" a na vyznačených nebezpečných místech.

Vyvarujte se míst pod úrovní tratě.

Na rychlostních zkouškách vedoucích lesem se nestavějte před "hradbu" stromů. Pamatujte na rychlé vyklizení svého místa.

Vyvarujte se míst pod úrovní tratě. Na rychlostních zkouškách vedoucích lesem se nestavějte před "hradbu" stromů. Pamatujte na rychlé vyklizení svého místa.

Uposlechněte pokynů pořadatelů, jestliže vás žádají, abyste opustili nebezpečné místo na trati RZ. Je to v zájmu vaší bezpečnosti.

V případě jakékoliv nehody na RZ vyčkejte s eventuální pomocí na dispozice pořadatelů.


Udržujte od kraje vozovky dostatečný odstup. Uvědomte si, že soutěžní vozidla jedou velkou rychlostí. Nelze předem vyloučit ani chybu jezdce, ani nepředvídatelnou technickou závadu vozidla.

V průběhu rychlostní zkoušky nepřebíhejte vozovku a nepohybujte se po trati.

Neházejte na trať rychlostních zkoušek žádné předměty, jimiž byste mohli ohrozit bezpečnost projíždějících soutěžních posádek. Na takové jednání pamatuje trestní zákoník.

Doprovázejí-li vás děti, mějte je neustále pod pečlivým dohledem. Jste plně odpovědni za jejich bezpečnost.

Nestůjte tak, abyste zakrývali případné značky, návěstí, směrové značky a ostatní pomůcky soutěže.

Nevoďte s sebou na rychlostní zkoušky psy. Domácí zvířata zavřete, aby se nedostala na trať.

Pamatujte na bezpodmínečný zákaz divokého stanování a rozdělávání ohňů podél trati. Porušení zákazu bude trestáno pokutou, stejně jako znečisťování okolí a poškozování lesních porostů a zemědělských kultur. Totéž pravidlo platí pro zničení a poškozování zábran na trati a technických pomůcek pořadatelů.

Diváci na trati  by se měli chovat tak, aby nepoškozovali přírodní prostředí a neohrozili dobré jméno českého automobilového sportu.

Děkuji


4P zakázané prostory        Desatero
Počasí na Valašsku

Webkamera
startovní rampa

Video